Xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính liên kết trong chuỗi giá trị giúp hợp tác xã hoạt động và phát triển bền vững, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; tăng khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của HTX, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018 là năm đầu triển khai xây dựng chuỗi. Liên minh HTX Việt Nam đã hỗ trợ HTX G.V.H.B Cua biển Năm Căn – Cà Mau xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị với số vốn đã hỗ trợ đầu tư của dự án. Qua kiểm tra Đoàn đánh giá là nội dung hỗ trợ đáp ứng được yêu cầu của HTX; Nội dung tư vấn rất cần thiết cho HTX. Qua hỗ trợ HTX liên kết sản xuất được với các hộ gia đình, thu mua và xuất khẩu sang Trung Quốc và HTX còn cung cấp cho 01 cơ sở ở TP Hà Nội và 01 cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh.

Kết thúc buổi làm việc Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau cũng có kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục xem xét hỗ trợ HTX G.V.H.B Cua biển Năm Căn – Cà Mau về điều kiện, thủ tục xuất khẩu cua chính ngạch. Ngoài ra, cũng mong rằng HTX phát triển mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị ngày càng ổn định và phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

                                                                                                                  Theo: Mỹ Hằng