Với phương châm vừa tuyên truyền, vận động, vừa “cầm tay, chỉ việc”, theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn chủ thể hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm (hướng dẫn các hợp đồng mua bán, xây dựng kế hoạch kinh doanh, thiết kế mẫu mã bao bì, nhãn mác, các hoạt động bảo vệ môi trường, phân tích mẩu sản phẩm, công bố chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm ...) đồng thời hướng dẫn các thủ tục liên quan để nộp hồ sơ tham gia phân hạng sản phẩm.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh OCOP là chương trình đang có tính lan tỏa trên địa bàn, tuy nhiên đây là năm đầu tiên triển khai đánh giá chấm điểm sản phẩm nên các chủ thể sản xuất còn nhiều bỡ ngỡ. Đồng chí yêu cầu đối với sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế nhãn mác, bao bì dán tem truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý... Đến nay, UBND các huyện, thành phố đã chuyển 33 hồ sơ sản phẩm đăng ký dự thi cấp tỉnh phân theo nhóm sản phẩm và địa phương.. Các sản phẩm có chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm. Kết quả điểm của các Hồ sơ đề xuất Hội đồng cấp tỉnh hầu hết đạt 3 sao nhưng số điểm không cao so với khung điểm chuẩn.                                                                                                 

Theo NThuy