Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng, các Ban tham mưu; đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố tại 10 điểm cầu cùng một số HTX thành viên cùng tham dự.

Chủ trì điểm cầu tại Cà Mau do ông Đỗ Văn Sơ – UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau.

(Tại điểm cầu Cà Mau)

Hội nghị giao ban trực tuyến hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong toàn quốc tập trung vào các nội dung chính: báo cáo tình hình phát triển KTHT, HTX trong cả nước; triển khai Đề án xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX tại Công văn số 63/LMHTXVN-CSPT và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố; chế độ thông tin báo cáo; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng; tập trung chuẩn bị tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT; Tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019; Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dươn; Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Công trình “HTX với Bác Hồ”...

Trong quý I/2019, toàn Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu thành lập mới 25 HTX (An Giang 3; Bạc Liêu: 2; Cà Mau: 5; Hậu Giang: 3; Kiên Giang: 9; Sóc Trăng: 3). Tổng HTX hiện có toàn Cụm là 1.276 HTX, trong đó 1.016 HTX nông nghiệp, 193 HTX phi nông nghiệp và 67 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên 120.785 người, số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 24.835 người, tổng vốn điều lệ đăng ký 777.186 triệu đồng. Các HTX trong cụm tiếp tục chấn chỉnh hoạt động theo hướng tổ chức nhiều dịch vụ thiết thực phục vụ thành viên, chú trọng việc ứng dụng KHCN để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thành viên và thị trường. Đến thời điểm này, toàn Cụm đã có 61 HTX đăng ký tham gia hội chợ với tổng số 112 mặt hàng. Trong đó, hàng nông sản thực phẩm chiếm 90%; tiểu thủ công nghiệp 10%. Số gian hàng của cụm đã đăng ký với Ban tổ chức Hội chợ 30 gian hàng. Về công tác vận động đóng góp quỹ xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ”, tính đến nay, toàn cụm vận động đóng góp được 187 triệu đồng.

Quý II/2019, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Hoàn thiện Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về KTTT; Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; Đề án tổ chức Lễ trao giải thưởng “Vietnam Co-op Star”; Tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền- thông tin, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin trong hệ thống, đảm bảo thông suốt, kịp thời, chính xác; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hỗ trợ; mở rộng các dịch vụ hỗ trợ mới đối với HTX; đổi mới công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới THT, HTX, Liên hiệp HTX; tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác phục vụ cho phát triển kinh tế hợp tác, HTX; Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Công trình HTX với Bác Hồ“...

Theo: Như Thùy