Tại điểm cầu Liên minh HTX Việt Nam có ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra đến dự Hội nghị và phát biểu khai mạc hội nghị. tóm tắt sơ lược về tình hình kinh tế tập thể, HTX hiện nay và dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới và nêu lên tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống Liên minh HTX trong giai đoạn hiện nay.

Ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT

Tại điểm cầu trụ sở Liên minh HTX tỉnh có ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX cùng toàn thể cán bộ của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 tham dự.

Qua 2 ngày Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX được tiếp thu các chuyên đề: (1) Hướng dẫn, bồi dưỡng về trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành viên và thành viên HTX; (2) Hướng dẫn, bồi dưỡng trình tự, thủ tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên và thành viên HTX; (3) Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; (4) Phổ biến, quán triệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; (5) Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế tập thể, HTX hiện nay và Dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX đến 2030 (Việt Nam và Thế giới). Các chuyên được báo cáo viên, giảng viên của Liên minh HTX Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ Thanh tra hướng dẫn.

Qua buổi tập huấn, các thành viên Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả công tác đại diện, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên về các vấn đề liên quan đến: chính sách thuế, đất đai, BHXH, BHYT, giúp các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012… hỗ trợ các đơn vị thành viên ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ, thành viên và người lao động, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Theo Nguyễn Thu Thảo