(Quang cảnh cuộc họp)

Tổ Tư vấn nhận xét, đánh giá địa phương và các chủ thể đã có nhiều cố gắng trong việc lập hồ sơ dự thi, cũng như lựa chọn các sản phẩm để dự thi phù hợp với quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên về mẫu mã bao bì của một số sản phẩm chưa tốt (sử dụng loại bao bì không thân thiện với môi trường; lo go in trên bao bì chưa thống nhất với lo go của hồ sơ dự thi; tem truy xuất nguồn gốc chưa sử dụng được…); ý tưởng sản phẩm và nội dung câu chuyện sản phẩm chưa đặc sắc, chưa được tư liệu hóa trên nhãn, tờ rơi, website…Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của Tổ Tư vấn, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tham mưu văn bản gửi đến các địa phương và các chủ thể biết để hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh xem xét.

Theo: NThuy