Đại diện thành phần tham dự cuộc họp gồm: Tổ công tác có Ông Lê Văn Kháng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Ông Trần Đoàn Hùng – Phó chủ tịch huyện Năm Căn, Ông Trần Hoàng Lạc – Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, Đại diện các phòng, UBND các xã, đại diện các HTX trên địa bàn 02 huyện.

(Quang cảnh làm việc huyện Ngọc Hiển)

Tại các buổi làm việc, UBND huyện báo cáo tình hình tổ chức và đánh giá chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, chỉ tiêu, kế hoạch củng cố, giải thể và thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã năm 2019, kiến nghị và đề xuất về kinh tế tập thể; Thành lập mới HTX, nhất là tại các xã chưa có HTX; Củng cố HTX yếu kém và xử lý các HTX ngưng nghỉ hoạt động; HTX tham gia thức hiện tiêu chí 13 nông thôn mới năm 2019; Triển khai công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 Khóa IX về kinh tế tập thể; Thống nhất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế tập thể và nghiệp vụ cán bộ quản lý hợp tác xã năm 2019; Thực hiện Kế hoạch vận động, kêu gọi kinh phí xây dựng công trình ‘‘Hợp tác xã với Bác Hồ‘‘ do Liên minh HTX Việt Nam phát động; Một số nội dung khác liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ở địa phương.

Theo đó, UBND huyện Năm Căn trong năm 2018 có 11 HTX, thành lập mới 03 HTX, có 53 THT và kế hoạch năm 2019 sẽ vận động thành lập mới 05 HTX và 08 THT. UBND huyện Ngọc Hiển trong năm 2018 huyện có 16 HTX, thành lập mới 03 HTX, có 88 THT và kế hoạch năm 2019 sẽ vận động thành lập mới 05 HTX trở lên đặc biệt là các xã trắng và 08-10 THT trở lên.

(Quang cảnh làm việc huyện Năm Căn)

Nhìn chung, một số hợp tác xã đã hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định, có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và người lao động. Có nhiều HTX hoạt động với quy mô lớn, có thương hiệu uy tín, sức cạnh tranh mạnh trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng đã thành lập được HTX theo tiêu chí thứ 13 nông thôn mới. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều HTX hoạt động cầm chừng, chưa năng động, chậm khắc phục khó khăn, góp điều lệ thực tế thấp so với đăng ký. Đa phần HTX không thực hiện được chế độ kế toán thống kê, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Ban kiểm soát hoạt động mờ nhạt, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động dẫn đến không kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX.

Mục tiêu năm 2019, phát triển HTX có hiệu quả và bền vững, các HTX, THT tăng cả về số lượng và chất lượng, mở rộng quy mô. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012; Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về KTTT theo Kế hoạch và rà soát, hỗ trợ công tổ chức quản lý, điều hành, triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các HTX theo quy định.

                                                                                                        Theo: Mỹ Hằng