(Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kế toán hợp tác xã nông nghiệp  thực hành trên máy vi tính năm 2019 diễn ra từ ngày 23-30/9/2019. Học viên được tiếp thu các chuyên đề như sau: tổ chức công tác kế toán trong HTX; nhận diện và lập chứng từ kế toán; tính lương và các khoản trích theo lương; nhận diện và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, xử lý hàng tồn kho; kết cấu tài khoản kế toán; các nghiệp vụ kế toán phát sinh; lập báo cáo tài chính (04 ngày lý thuyết và 02 ngày trên máy vi tính) và thực hành khai báo thuế trên máy tính (02 ngày)

(Học viên thực hành kế toán trên máy tính)

Trong suốt quá trình tập huấn các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức quan trọng trong các chuyên đề, nhằm giúp cho các học viên ứng dụng phần mềm trong công tác nghiệp vụ kế toán, khai báo thuế trên môi trường mạng đồng thời giúp việc quản lý, khai thác dữ liệu khoa học. Học viên hiểu biết rõ thêm các Thông tư hướng dẫn về kế toán và HTTK thuế. Từ đó nắm được những nguyên tắc cơ bản để thực hiện công việc kế toán và báo cáo thuế của HTX trên máy vi tính ngày càng có hiệu quả và đúng qui định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan. Cuối khóa học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán HTX nông nghiệp năm 2019. Góp phần đưa công tác kế toán HTX nông nghiệp dần vào nề nếp, thúc đẩy HTX quản lý nguồn lực và hoạt động có hiệu quả./. 

Theo: Tuyết Trinh